Published News

Để sở hữu green card định cư các quốc gia châu Âu suốt đời, bạn cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đơn giản

https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php?teamid=200578

Ngay sau khi đã có thẻ xanh định cư, bạn hoàn toàn có thể đưa cha mẹ, vợ - chồng và con cái phụ thuộc tài chính để đến định cư tại các quốc gia châu Âu. European Settlement sẽ hỗ trợ việc tìm kiếm trường học từ